Podpisz petycję: Uhonorowanie Borysa Niemcowa w przestrzeni publicznej Warszawy

W dniu 5 października 2018 roku grupa inicjatywna „Za Wolną Rosję” złożyła do władz m. st. Warszawy oficjalny wniosek o nazwanie ulicy lub innego obiektu miejskiego imieniem Borysa Niemcowa. Wniosek będzie rozpatrywany przez Komisję Nazewnictwa. Naszym celem jest zebranie podpisów co najmniej 200 warszawiaków, którzy także uważają, że ta inicjatywa jest ważna dla miasta, i przedstawienie ich Komisji na poparcie naszego wniosku. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pozostawienie swojego podpisu pod petycją i opowiedzenie o tej możliwości swoim znajomym. Po wyborach na stanowisko Prezydenta Miasta petycja i podpisy na dowód poparcia będą nadal ważne.

Warszawa, 5 października 2018 roku

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Dotyczy: uhonorowanie Borysa Niemcowa
w przestrzeni publicznej Warszawy

Zwracamy się z prośbą o nazwanie ulicy lub innego obiektu miejskiego w Warszawie imieniem Borysa Niemcowa – znanego na całym świecie rosyjskiego działacza politycznego, który za swoją działalność i poglądy zapłacił własnym życiem.

Jak żaden inny rosyjski polityk Borys Niemcow zasługuje na upamiętnienie w przestrzeni publicznej polskiej stolicy. W latach pierestrojki zabiegał o demokratyczne reformy, bez których trudno sobie wyobrazić sukces transformacji politycznej w Polsce i innych państwach regionu. Na początku lat 1990. jako gubernator obwodu niżnonowogrodzkiego zainicjował zebranie miliona podpisów pod petycją o zakończenie wojny w Czeczenii, które potem sam zawiózł prezydentowi Borysowi Jelcynowi. Później jako wicepremier Rosji zwalczał korupcję. Jako deputowany Dumy Państwowej, a potem lider opozycji pozaparlamentarnej sprzeciwiał się autorytarnym zapędom Władimira Putina. Był inicjatorem powstania licznych opozycyjnych ruchów i inicjatyw, w tym Zjednoczonego Ruchu Demokratycznego „Solidarność”, którego nazwa nawiązuje do polskiej Solidarności lat 1980., stanowiącej wzór dla rosyjskich demokratów. Od samego początku sprzeciwiał się aneksji Krymu i wojnie w Donbasie. Zainicjował powstanie raportu eksperckiego o zaangażowaniu struktur rosyjskiego państwa w agresję przeciwko Ukrainie. 27 lutego 2015 roku zastrzelił go w samym centrum Moskwy kiler przysłany z Czeczenii. Zleceniodawca tej zbrodni do dziś nie został wskazany.

Już po śmierci Borys Niemcow został wyróżniony ukraińskim Order Wolności, Międzynarodową Nagrodą im. Siergieja Magnickiego, Międzynarodową Nagrodą Jeana Rey’a, Nagrodą Wolności przyznawaną przez Atlantic Council, a także Nagrodą Solidarności im. Lecha Wałęsy i Nagrodą im. Jana Karskiego. Dzięki Nagrodzie Solidarności córka Borysa Niemcowa Żanna założyła Fundację Niemcowa na rzecz Wolności z siedzibą w Niemczech. Fundacja ta wręcza co roku Nagrodę im. Borysa Niemcowa za wyjątkową odwagę w walce o wartości demokratyczne i prawa człowieka. Od początku tego roku funkcjonuje Ośrodek Naukowy im. Borysa Niemcowa w Uniwersytecie Karola w Pradze.

Decyzje o uhonorowaniu zamordowanego lidera rosyjskiej opozycji poprzez nadanie jego imienia ulicy lub placowi podjęli już radni miast Waszyngton, Kijów oraz Wilno. W Kijowie imieniem Borysa Niemcowa nazwano ulicę, przy której znajduje się Ambasada Rosji. W Waszyngtonie imieniem Borysa Niemcowa (Boris Nemtsov’s Plaza) nazwano plac przed Ambasadą Rosji. W Wilnie jest to Skwer Niemcowa, również znajdujący się obok Ambasady Rosji. Chcielibyśmy, aby do tych miast dołączyła Warszawa i znalazło się miejsce w okolicy Ambasady Rosji.

Natomiast w Rosji upamiętnienie Borysa Niemcowa od samego początku napotykało na opór ze strony władz. Deputowani Dumy Państwowej nie zgodzili się na uczczenie go minutą ciszy, choć był on kiedyś członkiem tej izby. Tablica pamiątkowa na domu w Moskwie, w którym Niemcow mieszkał, ustanowiona z inicjatywy jego przyjaciół i za zgodą mieszkańców budynku, była kilkakrotnie zrywana przez wandali, a policja na to nie reagowała. Dopiero całkiem niedawno mer Moskwy poparł wniosek o ustanowienie tej samej tablicy, ale zrobił to wyraźnie pod presją politycznych konkurentów i w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenta Rosji, jak również wyborami mera. Na moście, na którym Niemcowa zamordowano, nie ma do dziś żadnej tablicy. Od pierwszych godzin po zabójstwie znajduje się tam prowizoryczny pomnik z kwiatów, zniczy i portretów Niemcowa utworzony spontanicznie przez mieszkańców Moskwy. Był on wielokrotnie niszczony przez prokremlowskich aktywistów lub miejskie służby porządkowe, ale za każdym razem bardzo szybko odnawiali go wolontariusze, którzy na zmianę pełnią warty przy tamtym miejscu. Dyżurują tam niezłomnie codziennie 24 godziny na dobę, niezależnie od pogody. W ubiegłym roku jeden z nich został pobity podczas pełnienia dyżuru, po czym po kilku dniach zmarł.

Nadanie imienia Borysa Niemcowa ulicy, placowi albo skwerowi w Warszawie będzie bardzo ważnym gestem wsparcia dla Rosjan podzielających wartości, które wyznawał Niemcow – wartości demokracji, wolności, praworządności, praw człowieka, działania na rzecz pokoju. Będzie to też świadectwo otwartości Warszawy i zdolności do pamiętania nie tylko o polskich bohaterach.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia „Za Wolną Rosję”

 

Podpisać:

Uhonorowanie Borysa Niemcowa w przestrzeni publicznej Warszawy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przekazanie ich do Urzędu m.st. Warszawy (Prezydent m.st. Warszawy, Komisja nazewnictwa miejskiego oraz innych podmiotów miasta Warszawa) w celach upowszechnienia i uzyskania poparcia dla propozycji Stowarzyszenia "Za Wolną Rosję" dotyczącej nazwania ulicy lub innego obiektu miejskiego imieniem Borysa Niemcowa.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach petycji jest: Stowarzyszenie "Za Wolną Rosję" z siedzibą w Warszawie, REGON 369183227, NIP 7010795430.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie petycji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem info@freerussia.eu .
 3. Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie "Za Wolną Rosję" - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu, którego dotyczy zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

%%twój podpis%%Informujemy, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach petycji jest: Stowarzyszenie \"Za Wolną Rosję\" z siedzibą w Warszawie, REGON 369183227, NIP 7010795430. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie petycji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem info@freerussia.eu . 3. Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie \"Za Wolną Rosję\" - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu, którego dotyczy zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
140 podpisy

Podziel się tym ze przyjaciółmi:

   

Najnowsze podpisy
140 Piotr Strembicki mar 01, 2020
139 Joanna Gzyra lut 28, 2020
138 Paweł Detko lut 27, 2020
137 Małgorzata Łojkowska lut 27, 2020
136 Karolina Sudzicka lut 27, 2020
135 Joanna Olech lut 27, 2020
134 Maria Kulik lut 27, 2020
133 Konrad Krawczyk sie 11, 2019
132 Adam Sauer maj 20, 2019
131 Jacek Kucharczyk maj 20, 2019
130 Zofia Gebert maj 14, 2019
129 Jan Gebert maj 10, 2019
128 Konstanty Gebert maj 10, 2019
127 Łukasz Jasina lut 28, 2019
126 Togrul Safarow gru 15, 2018
125 Viktoriia Guzanova gru 06, 2018
124 Agnieszka Lichnerowicz gru 06, 2018
123 Michał Antoniak gru 06, 2018
122 Karolina Stępkowska gru 06, 2018
121 Bartłomiej Kokoszka gru 06, 2018
120 Jakub Gawron gru 06, 2018
119 Grażyna Szałygo lis 28, 2018
118 Andrzej Potocki lis 28, 2018
117 Ryszard Bill lis 28, 2018
116 Urszula Pawlik lis 28, 2018
115 Marek Goworek lis 28, 2018
114 Andrei Kudrevskii lis 18, 2018
113 Sofia Kondrashina lis 17, 2018
112 Agata Ksionda lis 17, 2018
111 Vladimir Gromov lis 13, 2018
110 Monika Kwiecień lis 11, 2018
109 Ewa Demczyk lis 10, 2018
108 Radosław Sobkowicz lis 08, 2018
107 Krzysztof Mrozek lis 08, 2018
106 Kajetan Wróblewski lis 08, 2018
105 Małgorzata Wrukowska lis 08, 2018
104 Alex Badyev lis 07, 2018
103 Anna Maculewicz lis 07, 2018
102 Dmitry Strotsev lis 07, 2018
101 Justyna Konopka lis 07, 2018
100 Michał Starczewski lis 07, 2018
99 Klementyna Suchanow lis 07, 2018
98 Elżbieta Sobocińska lis 07, 2018
97 Aleksandra Hynek lis 07, 2018
96 Rafal Momot lis 07, 2018
95 Łukasz Wujciów lis 07, 2018
94 Krzysztof Siemieński lis 07, 2018
93 Justyna Pióro lis 07, 2018
92 Łukasz Matylla lis 07, 2018
91 Aleksander Perczyński lis 07, 2018
90 Ewa Figel lis 07, 2018
89 Igor Koreń lis 07, 2018
88 Wiesław Romanowski lis 07, 2018
87 Jerzy Darowski lis 07, 2018
86 Bogna Chmielewska lis 07, 2018
85 Łukasz Maślanka lis 07, 2018
84 Aleksandra Wierzchowska lis 07, 2018
83 Cezary Ciemniewski lis 07, 2018
82 Piotr Marciniak lis 07, 2018
81 Anna Dzienkiewicz lis 02, 2018
80 Józef Llrski lis 02, 2018
79 Maciej Zaniewicz lis 02, 2018
78 Piotr Pogorzelski lis 02, 2018
77 Maria Dąbrowska-Majewska lis 02, 2018
76 Olga Michalak lis 02, 2018
75 Yury Salodki lis 02, 2018
74 alex korzenko lis 01, 2018
73 Jarosław Kamieński lis 01, 2018
72 Hennadiy Shkyrya lis 01, 2018
71 Michal Korolczuk lis 01, 2018
70 Natallia Yahorava lis 01, 2018
69 Dzmitry Yahorau lis 01, 2018
68 Maria Makarova lis 01, 2018
67 Olena Babakova lis 01, 2018
66 Aleksandra Reczuch lis 01, 2018
65 Ewa Kalnoj Ziajkowska lis 01, 2018
64 Krystyna Pasternak–Nikołow lis 01, 2018
63 Walentyna Czubarowa lis 01, 2018
62 Anatol Karoń lis 01, 2018
61 Beata Leska paź 30, 2018
60 Jadwiga Majchrzak paź 30, 2018
59 Anna Dryjańska paź 30, 2018
58 Karol Bijoś paź 30, 2018
57 Jan Wieczorek paź 30, 2018
56 Magdalena Pecul-Kudelska paź 30, 2018
55 Malgorzata Gorska-Uridia paź 30, 2018
54 Anna Żuków paź 29, 2018
53 Włodek Derlacki paź 29, 2018
52 Ireneusz Zawolski paź 29, 2018
51 Maria Lunowa paź 29, 2018
50 Wanda Lacrampe paź 29, 2018
49 Anna Mirkes-Radziwon paź 29, 2018
48 Helena Lewandowska paź 29, 2018
47 Ольга Змеева paź 29, 2018
46 Maria Szturo Over paź 29, 2018
45 Ewa Kotz paź 29, 2018
44 Michał Dadlez paź 29, 2018
43 Magdalena Barcik paź 29, 2018
42 Gabriel Michalik paź 29, 2018
41 Renata Osenkowska paź 29, 2018
40 Iuniia Korobeinikova paź 29, 2018
39 Pablo Rojas Coppari paź 29, 2018
38 Paweł Barański paź 29, 2018
37 Michał Węglarz paź 29, 2018
36 Marta Szczepanik paź 29, 2018
35 Katarzyna Biel paź 29, 2018
34 Igor Isajew paź 29, 2018
33 Miriam Aleksandrowicz paź 29, 2018
32 Dorota Liliental paź 29, 2018
31 Marcin Piaseczny paź 29, 2018
30 Filip Lech paź 29, 2018
29 Beata Popiołek paź 29, 2018
28 Olga Lavrinenko paź 29, 2018
27 Ksenia Vrubel paź 29, 2018
26 Borys Lewandowski paź 29, 2018
25 Olga Podgaiskaya paź 29, 2018
24 Aleksei Komarov paź 29, 2018
23 Tomasz Leszczyński paź 29, 2018
22 Julia Komlewa paź 29, 2018
21 Katarzyna Klimek paź 29, 2018
20 Oktawian Milewski paź 29, 2018
19 Anna Bialas paź 29, 2018
18 Nadzieja Dejneka paź 29, 2018
17 Olena Golosii paź 29, 2018
16 Dmytro Lunov paź 29, 2018
15 Maksym Żuków paź 29, 2018
14 Iwona Piechocka paź 29, 2018
13 Filip Rudnik paź 29, 2018
12 Jacek Kucharczyk paź 29, 2018
11 Joanna Fomina paź 29, 2018
10 Kaja Puto paź 29, 2018
9 Georgij Nurmanov paź 29, 2018
8 Alexey Sidorenko paź 20, 2018
7 Ludmiła Gyurkovich paź 20, 2018
6 Katarzyna Chimiak paź 19, 2018
5 Andriej Gorszkow paź 19, 2018
4 SERGEI MAKSIUTA paź 19, 2018
3 Michaił Czerniak paź 19, 2018
2 Maria Charmast paź 19, 2018
1 Anastasiia Sergeeva paź 17, 2018