Podpisz petycję: Rejestracja niezależnych kandydatów na deputowanych Moskiewskiej Dumy Miejskiej

Do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy
Do Komitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. Politycznych i Demokracji

W związku z naruszeniami, jakich dopuściły się władze wykonawcze Moskwy przy rejestracji niezależnych kandydatów na deputowanych Moskiewskiej Dumy Miejskiej, oraz prześladowaniem przez władze obywateli Federacji Rosyjskiej za ich zamiar kandydowania w wyborach w całym kraju, apelujemy o zajęcie zdecydowanego stanowiska, poddanie powstałej sytuacji pod dyskusję na forum Rady Europy, wezwanie innych organizacji międzynarodowych o zajęcie stanowiska, a także prosimy o włączenie informacji o tych naruszeniach do przygotowywanego raportu na temat przestrzegania przez Federację Rosyjską Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego.

Wydarzenia ostatnich tygodni związane z kampanią przedwyborczą do Moskiewskiej Dumy Miejskiej1 potwierdzają, że władze zamierzają odmówić niezależnym kandydatom prawa uczestniczenia w wyborach zaplanowanych na 8 września 2019 roku. Władze również zapowiadają twardą reakcję na próby organizowania wieców i akcji protestacyjnych przez kandydatów i ich zwolenników.

Ustawowy wymóg zebrania podpisów 3% wyborców zameldowanych w danym okręgu wyborczym, obowiązujący wyłącznie kandydatów niepartyjnych, stanowi trudną do pokonania barierę w realizacji prawa do uczestnictwa w wyborach i stawia niezależnych kandydatów na z góry słabszej pozycji w stosunku do kandydatów prorządowych. Ponadto, gdy niezależnym kandydatom mimo wszystko udało się zebrać niezbędną liczbę podpisów obywateli, władze Moskwy arbitralnie uznały część z tych podpisów za nieważne i na tej podstawie odmówiły rejestracji 30 kandydatom, nie biorąc przy tym pod uwagę przedstawionych przez nich dowodów autentyczności podpisów. Wśród tych kandydatów znaleźli się m.in. Julia Galiamina, Dmitrij Gudkow, Lubow Sobol, Konstantin Jankauskas i Ilja Jaszyn2.

25 lipca w Moskwie odbyły się masowe przeszukania w domach kandydatów, wielu otrzymało wezwania na przesłuchania, niektórzy uczestnicy jednoosobowych pikiet zatrzymano. Władze poinformowały o wszczęciu postępowań karnych za wezwania do udziału w akcji protestacyjnej przed siedzibą urzędu miasta 27 lipca i zakłócanie pracy Moskiewskiej Komisji Wyborczej.

Niestety, Moskwa nie jest w tym względzie wyjątkiem. W Petersburgu, gdzie 8 września odbędą się wybory do rad dzielnicowych, także zaobserwowano nieprawidłowości przy rejestrowaniu kandydatów, jak np. tworzenie sztucznych kolejek w komisjach wyborczych czy odmowa rejestracji kandydatów niezależnych pod byle pretekstem. Dopiero po protestach niezależnych kandydatów i ich wyborców oraz osobistej interwencji przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej Ełły Pamfiłowej część decyzji dotyczących odmowy rejestracji kandydatów zostało anulowanych3. Do łamania praw wyborców dochodzi również przy rejestrowaniu kandydatów do Irkuckiej Dumy Miejskiej4.

Ważne jest, aby proces weryfikacji podpisów był maksymalnie jawny i zapewniał równość przy ubieganiu się o rejestrację w charakterze kandydata. Tymczasem władze Moskwy odmawiają dialogu z niezależnymi kandydatami i obstają przy stosowaniu niejawnych procedur. Na przykład, niezależni kandydaci i ich przedstawiciele nie byli wpuszczani na posiedzenia okręgowych komisji wyborczych poświęconych weryfikacji złożonych przez nich podpisów.

Według organizacji Gołos, która zajmuje się obserwacją wyborów w Rosji, system rejestracji kandydatów w wyborach do Moskiewskiej Dumy Miejskiej oparty na weryfikacji podpisów wyborców jest w swej obecnej formie sprzeczny z podstawowymi zasadami wolnych wyborów i pozwala władzom wykonawczym arbitralnie decydować, kto może kandydować w wyborach, radykalnie zniekształcając wolę wyborców. Ze względu na zawyżone wymagania dotyczące liczby podpisów, arbitralność i nietransparentność procedur ich weryfikacji, instytucja zbierania podpisów stała się instrumentem administracyjnym regulacji przyjmowania kandydatów do udziału w wyborach i wymaga reformy.

Autorzy sprawozdania Komisji ds. Monitoringu Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych z II wizyty w Federacji Rosyjskiej w dniach od 5 do 7 marca 2019 roku wskazują na negatywną rolę takich ograniczeń i podkreślają konieczność zwolnienia kandydatów reprezentujących ugrupowania pozaparlamentarne od wymogu zebrania dużej liczby podpisów.

Ustawodawstwo i nielegalne praktyki władz wykonawczych Federacji Rosyjskiej dotyczące wyborów powinny stać się przedmiotem międzynarodowej dyskusji i wymagają oceny Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Komitetu Spraw Politycznych i Demokracji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy oraz innych organizacji międzynarodowych.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd oraz Członkowie Stowarzyszenia „Za Wolną Rosję”

 

Podpisy:

 1. Maria Charmast, Stowarzyszenie „Za Wolną Rosję” (Warszawa, Polska)
 2. Aleksander Wierchowskij, Rosja
 3. Andriej Susłow, Rosja
 4. Wiktor Jukieczew, Dyrektor Instytutu ds. Rozwoju Prasy – Syberia, Fundacja „Tak-Tak-Tak”, Rosja
 5. Tatiana Dorutina, Członek Forum Obywatelskiego UE-Rosja
 6. Anton Chwostow, Stowarzyszenie „Centrum inicjatyw społecznych, prawnych oraz w zakresie ochrony środowiska”, Saratow, Rosja
 7. Ełła Polakowa, Stowarzyszenie „Matki Żołnierzy Sankt-Petersburga”
 8. Andriej Kalich, Transborder Corruption Archive, Russia
 9. Elena Szachowa, przewodnicząca Stowarzyszenia „Citizens’s Watch”, Sankt-Petersburg, Rosja
 10. Pavel Havlicek, Stowarzyszenie Spraw Międzynarodowych, Praga, Czechy
 11. Olga Gulina, RUSMPI UG Instytut ds. Polityki Migracyjnej, Berlin, Niemcy
 12. Siergiej Bielajew, Stowarzyszenie „Sutiażnik”, Rosja
 13. Grigorij Pasko, dziennikarz, Stowarzyszenie Dziennikarzy Śledczych Fond 19/29, Rosja
 14. Lubow Moseewa-Helie, Ruch „Za Prawa Człowieka”, Rosja
 15. Karol Bijoś, Fundacja Odpowiedzialna Polityka Polska
 16. Grigorij Winter, Ruch „Za Prawa Człowieka” Wołogda, Rosja
 17. Elena Szukajewa, korespondent „Radio Svoboda” oraz „Nowaja Gazieta – Urał”
 18. Maria Sawickaja, Rosja
 19. Danila Gulin, Rosja
 20. Arkady Wołgin, Rosja
 21. W. Łagutow, Nowoczerkassk, Rosja
 22. Larysa Tołmaczewa, Rosja
 23. Irina Gordeeva, Moskwa, Rosja
 24. Ludmiła Kuzmina, Samara, Rosja
 25. Christina Riek, EU-Russia Legal Dialogue, Berlin, Niemcy
 26. Marie Nikolskaja, Rosja
 27. Stefan Melle, DRA, Niemcy
 28. Elena Podojnicyna, Rosja
 29. Jurij Dżybladze, Centrum Rozwoju Demokracji i Praw Człowieka, Rosja
 30. Anna Zadorgan, Rosja
 31. Rusłan Szulga, Moskwa, Rosja

[1] Aktualne informacje o wydarzeniach dostępne na stroni www.golosinfo.org
[2] Według danych Moskiewskiej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2019 r., zarejestrowano 233 kandydatów, z nich 130 reprezentują partie parlamentarne zwolnione z wymogu zbierania podpisów, oraz 103 kandydatów, którzy przedstawili wymagane podpisy. Odmówiono rejestracji 57 kandydatom. Więcej patrz www.interfax.ru/presscenter/669486
[3] www.golosinfo.org/ru/articles/143572
[4]  www.interfax.ru/russia/669723

Kontakt: Maria Charmast, Stowarzyszenie Za Wolną Rosję (Warszawa, Polska), m.charmast@freerussia.eu

 

Podpisać:

Do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i przekazanie ich do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy i do Komitetu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy ds. Politycznych i Demokracji

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach petycji jest: Stowarzyszenie "Za Wolną Rosję" z siedzibą w Warszawie, REGON 369183227, NIP 7010795430.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie petycji, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem info@freerussia.eu .
 3. Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie "Za Wolną Rosję" - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu, którego dotyczy zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

%%twój podpis%%

9 podpisy

Podziel się tym ze przyjaciółmi:

   

 

Najnowsze podpisy
9 Olga Fursenko lip 31, 2019
8 Anastasiia Sergeeva lip 29, 2019
7 Ольга Новак lip 26, 2019
6 Максим Лебедев lip 26, 2019
5 Евгений Шитиков lip 26, 2019
4 Маргарита Леонтьева lip 26, 2019
3 Olga Ivanova lip 26, 2019
2 Ivan Solovev lip 26, 2019
1 TATIANA KOVALEVA lip 26, 2019